RSBoyasizOnarim-Yazilar
Menü

RSBoyasız Onarım

AYDINLATMA METNİ

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

RS Otomotiv Grubu ve grup şirketleri olarak kişisel verilerinizin gizliliği ve güvenliğine önem veriyoruz. Bu kapsamda 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVK Kanunu”) uyarınca kişisel verilerinizin işlenmesi ve üçüncü kişilere aktarımı süreçlerinde, kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak işlenmesini ve erişilmesini önlemek ve muhafazasını sağlamak için uygun güvenlik düzeyini sağlamak adına gerekli tedbirleri almaktayız. Bu sorumluluğumuzun bilinci ile KVK Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verilerinizi aşağıda belirtilen çerçevede işlemekteyiz.

 

1. Tanımlar

Kişisel Veri:

Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi ifade eder.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”):

7 Nisan 2016 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nu ifade eder.

Veri Sorumlusu:

Kişisel Verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi ifade eder.

Veri İşleyen:

Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına Kişisel Verileri işleyen gerçek veya tüzel kişiyi ifade eder.

Kişisel verilerin işlenmesi

Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi ifade eder.

2. İşlenen Kişisel Veriler

Kimlik Bilgileriniz:

Adı soyadı, nüfus cüzdanı, ehliyet, pasaport, TCKN, vergi kimlik numarası, Avukatlık Kimliği, Evlilik Cüzdanı, araç kayıtları, plaka bilgileri;

İletişim Bilgileriniz:

Ev adresi, e-posta, cep telefonu, ikametgâh;

Banka Hesap Verileriniz:

Banka hesap numarası, IBAN numarası, kredi kartı numarası;

Şirket Yerleşkemizin Güvenliğine İlişkin Veriler:

CCTV kayıtları, ziyaretçi kayıtları, istasyonlara giriş ve çıkış kayıtları;

Müşteri Takip Bilgileriniz:

Müşteri numarası, müşteri işlem bilgileri;

Görsel ve İşitsel Kayıt Verileriniz:

Ses, görüşme ve kamera kayıtları.

3. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

Toplanan kişisel verileriniz, KVKK tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde, Şirket tarafından işlenebilmektedir. Kişisel verilerinizi; Hizmet sözleşmelerimizi düzenleyebilmek ve işleme koyabilmek, Sunduğumuz hizmetlere yönelik yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek, Soru ve taleplerinize yanıt verebilmek, Sunduğumuz hizmetlere yönelik tanıtım, hatırlatma ve bilgilendirmelerimizi yapabilmek, Yeni ürün ve hizmetlerimiz, sunduğumuz özel fırsatlar ve kampanyalarımız hakkında sizi bilgilendirebilmek, Faaliyetlerimiz ile doğrudan veya dolaylı ilgisi olan çeşitli duyuru ve bilgilendirmeleri e-postalar, e-bültenler, SMS gönderimleri veya telefon görüşmeleri yoluyla paylaşabilmek, İşbirliği içinde olduğumuz üçüncü parti şirketlerin reklam ve tanıtımlarını gerçekleştirebilmek, Ticari faaliyetlerimizi yürütebilmek ve meşru menfaatlerimizi koruyabilmek, Bilgi güvenliği süreçleri, eğitim faaliyetleri, muhasebe işlemleri, acil durum yönetimi, mal/hizmet satışı ve satış sonrası hizmet süreçleri, sözleşme süreçleri, müşteri ilişkileri yönetimi, müşteri memnuniyet çalışmaları, pazarlama analiz çalışmaları, reklam ve kampanya süreçleri, iletişim faaliyetleri vb. süreçleri yürütebilmek ve bu süreçleri iyileştirmeye yönelik bilgi ve önerileri değerlendirebilmek, Resmi makamlardan gelebilecek bilgi taleplerini karşılayabilmek amacıyla, Kanun’da yer alan veri işleme tanımına uygun olarak elde edebilir, kaydedebilir, saklayabilir, işleyebilir, sınıflandırabilir, güncelleyebilir, yurt içinde ve yurt dışında bulunan üçüncü kişilere, Kanun’da ve Aydınlatma Metni’nde yer alan usul ve ilkeler doğrultusunda aktarabiliriz.

 

4. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Yukarı açıklanan amaçlar ile işlediğimiz kişisel verilerinizi yurtiçinde ve yurtdışında bulunan iştiraklerimize, iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, şirket yetkililerimize, hissedarlarımıza, grup şirketlerimize ve kanunen yetkili kamu kurumları ve kuruluşları ile özel kişilere KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

 

RS Otomotiv Grubu Şirketleri: Rs Otomotiv grubu şirketlerine bağlı olarak faaliyet göstermemiz nedeniyle, verileriniz Türkiye’de kurulu bağlı olarak faaliyet gösterdiğimiz Rs Otomotiv grubu şirketleri ile paylaşılabilir ya da onların erişimine açılabilir. Bu paylaşım yalnızca ilgili Rs Otomotiv grubu şirketindeki yetkili çalışanlar ile yapılacaktır. Ancak genel olarak Rs Otomotiv grubu şirketleri ile yaptığımız veri paylaşımının şirket karlılığı, verimliliği gibi şirket faaliyetlerine ilişkin finansal raporlamalar kapsamında kişisel veri içermeyecek şekilde yürütüldüğünü belirtmek isteriz. Bazı özel durumlarda Rs Otomotiv Grup Şirketleri ile anonim bilgi paylaşmak yerine kişisel veri paylaşmamız söz konusu olabilir.

Aynı şekilde kişisel verilerinizi şirket faaliyetlerimizi Rs Otomotiv grubu çatısı altında organik bağ ile yürüttüğümüz Rs otomotiv grup şirketleri ile paylaşmaktayız. Bu kapsamda KVKK m. 5/2 (f) uyarınca yönetimsel operasyonları ile ilgili gerekli sürecin yürütülmesi (operasyon, hukuk, teknik, pazarlama, mali işler, operasyon vb.) dava ve hukuki süreçlerin yönetilmesi, müşteri faturalandırma süreçlerini yürütmemiz, yapı işlerinin organizasyonu için gerekli bilgi paylaşımı, günlük işleyişe ilişkin mail sürecin yönetimi, yönetim kurulu kararlarının alınması sürecinin işleyişi, özlük işlerinin yürütülmesi, tedarikçi firmaların değerlendirilmesi, tedarikçi ve taşeron firmalar ile sözleşme sürecinin yürütülmesi, marka yönetimi süreçleri ile ilgili Rs Otomotiv grup şirketlerine kişisel veri aktarmaktayız.

 

5. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel Verileriniz, şirketimizin ticari faaliyetleri çerçevesinde otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, çağrı merkezimiz, mobil uygulamamız, kısa mesaj bildirimleri, internet sitemiz, sosyal medya mecralarımız, iş ilişkisi içerisinde olduğumuz ve/veya faaliyetlerimizin tamamlayıcısı niteliğinde hizmet aldığımız taraflar, anlaşmalı kuruluşlar ve benzeri diğer kanalları aracılığı ile sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilmektedir. Toplanan kişisel verileriniz kanunun 5 ve 6. Maddelerindeki esaslar gözetilmek kaydıyla; “bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebepleriyle işlenebilecek ve bu Aydınlatma Metni’nin 3. maddesinde belirtilen hukuki sebepler ve amaçlar doğrultusunda işlenebilecek ve paylaşılabilecektir.

 

6. Kişisel Verilerin İşlenmesiyle İlgili Haklarınız

KVK Kanunu’nun 11. maddesi çerçevesinde Şirketimize başvurarak aşağıda yer alan taleplerinizi bize iletebilirsiniz:
a) Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
b) Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

c) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme,
d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
e) KVK Kanunu’nun 7. maddesi kapsamında kişisel verilerinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini, yok edilmesini ya da anonim hâle getirilmesini talep etme (imha talebinizi değerlendirerek hangi yöntemin uygun olduğu somut olayın koşullarına göre tarafımızca değerlendirilecektir. Bu bağlamda seçtiğimiz imha yöntemini neden seçtiğimiz ile ilgili bizden her zaman bilgi talep edebilirsiniz),
f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun doğmasına itiraz etme,
h) Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Veri sahibi olarak kişisel verilerinizin işlenmesi ile ilgili talepleriniz ile Kanun ve Aydınlatma Metni kapsamında belirtilen haklarınıza yönelik isteklerinizi aşağıda yer alan iletişim kanallarımıza iletebilirsiniz. Kanun kapsamında kullanmak istediğiniz haklarınıza yönelik taleplerinizi, iletişim kanallarımız vasıtasıyla bize yazılı olarak iletmeniz gerekmektedir. Başvurunuz “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” “Başvuru Usulü” başlıklı 5.maddesi 2.fıkrasına uygun olarak yapılmalıdır. Şirketimiz tarafından başvurunuz değerlendirilerek, talebinizin niteliğine göre en geç 30 (otuz) gün içerisinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.

 

Web Sitesi

rsboyasizonarim.com

E-Posta

Adres: Cevizli mah. Tugay Yolu Cad. No:59 Maltepe/İstanbul

 

7. Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Önlemler

Kişisel verilerin korunması RS OTOMOTİV GRUBU ve grup şirketleri için değerli bir konudur.RS OTOMOTİV GRUBU ve grup şirketleri kişisel verilere yetkisiz erişim veya bu bilgilerin kaybı, hatalı kullanımı, ifşa edilmesi, değiştirilmesi veya imha edilmesine karşı korumak için gerekli önlemleri almakta, kişisel verilerinizi gizli tutmayı, gizliliğin sağlanması ve güvenliği için gerekli teknik ve idari her türlü tedbiri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmektedir. Söz konusu bu taahhüt kapsamında gerekli bilgi güvenliği önlemlerini almasına karşın, web sitesine ve sisteme yapılan saldırılar sonucunda kişisel verilerin zarar görmesi veya üçüncü kişilerin eline geçmesi durumunda, RS OTOMOTİV GRUBU ve grup şirketleri bu durumu derhal sizlere ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na bildirir.

 

8. Kişisel Verilerinizin Doğru ve Güncel Olarak Muhafaza Edilmesi

Kullanıcı/Kullanıcılar web sitesi üzerinde paylaştıkları bilgilerin doğru olmasının ve güncel bir şekilde muhafaza edilmesinin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu anlamında kişisel verileri üzerinde sahip oldukları hakları kullanabilmeleri ve ilgili diğer mevzuat açısından önemli olduğunu bildiklerini ve yanlış bilgi verilmesinden doğacak sorumlulukların tamamen kendilerine ait olacağını kabul ve beyan etmişlerdir.

 

9. Kişisel Verilerinizin Silinmesi, Yok Edilmesi Veya Anonimleştirilmesi

İşbu “Kullanım Şartları ve Gizlilik/Kişisel Verilerin Korunması Politikası ve Aydınlatma Metni”nde belirtilen amaçlarla işlenmiş olan kişisel verileriniz; 6698 sayılı Kanun madde 7/f.1’e göre işlenmesi gerektiren amaç ortadan kalktığında ve sair mevzuatın belirlediği süreler geçince tarafımızca silinebilecek/imha edilebilecek/anonimleştirilerek kullanılmaya devam edilecektir.

 

10. Gizlilik/Kişisel Verilerin Korunması Politikası ve Aydınlatma Metni’nde Yapılacak Değişiklikler

RS OTOMOTİV GRUBU ve grup şirketleri işbu “Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni’’nde değişiklik yapabilir. Bu değişiklikler, değiştirilmiş yeni metnin şirket web sitesine konulmasıyla birlikte derhal geçerlilik kazanır.

 

*İşbu aydınlatma metninin kabulü ile RS Otomotiv Grubu Şirketlerinin tamamı (Rs Otomotiv Grubu, Rs Servis, Met Teknik, Rs Oto Ekspertiz, Oto Konfor, Rs Boyasız Onarım, Tur Assıst, Garantili Oto Servis, Destech Hasar Çözümleri A.Ş.) KVK Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verilerinizi yukarıda belirtilen çerçevede işleyebilecektir.